Türkiye Kamu-Sen

YÖNETMELİĞİN İPALİ İÇİN DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK


          Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yazılı sınavları kazananlara bir de sözlü sınav şartı getirilmişti. Yönetmelikte yapılan bu değişikliğin iptali için, sendikamız tarafından Danıştay’da dava açtık. 
       Yönetmeliğin eski halinde,  şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki unvanlara atanacaklara sözlü sınav yapılırken, değişiklik sonrası alt/üst tüm kademedeki memurlar sözlü sınava tabi tutulacak. Bu durumun eşitlik, tarafsızlık, liyakat ve objektiflik ilkelerine aykırılık oluşturacağı kesindir. 
       Yönetmeliğin iptali talebinde, sınavlarda bilgi düzeylerini ölçmede en temel kriterin yazılı bilgi olacağına dikkat çekilerek  her kademeden personelin sözlü sınava tabi tutularak, görevinde yükselmek isteyen tüm personelin bilgi düzeyine bakılmaksızın sözlü sınavda başarılı olmasıyla görevde yükselebileceği ifade edildi. 
        Sözlü sınavın ülkemizde oturmamış bir sınav şekli olduğu belirtilerek“ Nitelikli personelin görevinde yükselmesi sağlanarak, kamu yararını en üst düzeye taşımak yerine her memura sözlü sınav kıstası getirilerek “kadrolaşmanın' önü açılmaktadır. Tüm kadro ve pozisyonlar için yazılı sınav sadece formaliteyi tamamlamak için yapılan bir sınavı, sözlü sınav ise kadrolaşmak için gerekli kıstasları taşıyıp taşımadığının değerlendirildiği bir sınav olarak algılanmaktadır. 
 
         Söz konusu düzenleme kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılık içermektedir.
Daha önce de görevde yükselme sınavında sözlü sınavı öngören yönetmeliğe, Türkiye Kamu Sen Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi, sözlü sınava ilişkin hükmün iptaline karar vermiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile de idarenin evrensel nitelikteki ve anayasal norm niteliğindeki eşitlik ilkesine aykırı işlem tesis edilmesinin önüne geçilmişti. Kariyer ve liyakat ilkesine göre ilerlemesi gereken devlet teşkilatında, idare makamları tüm faaliyetlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunlundadır.
          
          Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu “Kamuda sözlü sınav adalet ve hakkaniyeti sağlamaz. Doğru adayı da seçmede bir kriter olamaz. Bunun örnekleri her sözlü sınavda yaşanmıştır ve mahkemeler birçok sözlü sınavı iptal etmiştir. Bugün Birçok belediye ve il özel idaresinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmıyor. Bir Kurumda boş kadro varsa o kurumda mutlaka sınav açılması gerekir. Sınav açmayan kurum yetkilileri görevlerini kötüye kullanıyor ve haklarında hiçbir soruşturma izni verilmiyor.
          Çalışma Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na da sözlü sınavın meydana getireceği sıkıntıları ifade ettik ve bu yanlıştan dönülmesini istedik. Çünkü tüm görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında sözlü sınav yapmak kamu çalışanları açısından bir felakettir. Kamuda adalet duygusunu yok edip çalışma barışını bozacaktır. Bunların önüne geçmek hak ve adaleti sağlamak için bu düzenlemelerin iptali amacıyla Danıştay’da davamızı açtık.' dedi.