Türkiye Kamu-Sen

BATIDA MEMUR SENDİKACILIĞININ GELİŞİMİ

BATIDA MEMUR SENDİKACILIĞININ GELİŞİMİ

Batıda temel hak ve özgürlüklerin kazanılması ve bu hakların uzun mücadeleler sonucu elde edilmesi, sosyolojik bir olgu niteliğindedir. Daha sonra ; söz konusu hakların yasal ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerçeği ortaya çıkmıştır.

Sendika hareketi ; endüstri toplumunun ortaya çıkışı ile başlamaktadır.Emeklerinden başka şeyleri olmayan çalışanların , çalıştıranlara karşı daha yüksek ücret ,daha elverişli çalışma şartları , daha tatmin edici sosyal yaşantı sağlama amacı ile mücadele etmesi şeklinde doğmuştur.
Memur sendikacılığı , işçi sendikacılığına göre daha geç başlamıştır.Bu gecikmenin nedeni memur ile devlet arasındaki statü bağının niteliğinden kaynaklanmaktadır.Batıda memur sendikacılığı fiili olarak ortaya çıkmış ,sendikal hakların elde edilmesi ise uzun uygulamalar neticesinde hukuksal düzenlemelere yansımıştır.

FRANSADA MEMUR SENDİKACILIĞI

Fransa da değişik meslek grupları arasındaki yardımlaşma birliklerinin oluşumu 18. yüzyılda başlamıştır. Bu örgütler daha sonra ortaya çıkacak sendika hareketinin öznelerinin oluşturmuşlardır.1940 yılında çıkan yasayla memur derneklerine , kamu hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili sorunlara katılma hakkı tanınmıştır. 1946 yılında çıkan bir yasayla da kamu görevlilerine sendikal örgütlenme hakkı tanınmıştır. Memurlar bu yasa ile yönetime katılabilecek , kamu hizmetlerinin düzenlenmesi ve personel sorunları devlet-kamu görevlisi arasında çözülecektir.
1946 anayasası ile de sendika ve grev hakları ilk kez anayasal güvence altına alınmıştır.1963 yılında çıkan bir yasa ile memurlara sınırlıda olsa grev hakkı tanınmıştır.
1968 de doğan toplu pazarlık uygulaması , yasanın tek yanlı yönlendirmesine baskın çıkarak gelişmiştir.Toplu pazarlık süreci özellikle ücretler üzerinde yoğunlaşmıştır.Diğer personel sorunları ise danışma çerçevesinde ele alınmıştır.Başlangıçta bütçenin parlamento tarafından kabul edilmesinden sonra yürütülen toplu pazarlıklar , daha sonra bütçenin kabulünden önce yürütülmeye başlamıştır.1983 yılında bu uygulama yasaya geçirilmiş ve sendikalara , hükümetçe ücretlerin durumunu belirlenmesinden önce toplu görüşmeler yapma yeteneği tanınmıştır.

ALMANYA'DA MEMUR SENDİKACILIĞI

Almanya da sendikal faaliyetler 1840'larda ilk defa ortaya çıkmıştır. 1949 Anayasası her mesleğe ekonomik çıkarlarını ve çalışma koşullarını korumak ve geliştirmek için örgütlenme hakkını tanımıştır.1953 yılında kamu görevlileri de bu hükme dahil olmuşlardır.Almanya'da kamu görevlileri statü hukukuna dahil olan (Beamte) ve olmayan (Angestelite) olmak üzere ; iki kısma ayrılmıştır.Statü hukukuna tabi olan kamu görevlilerinin yönetime katılma hakkı olmakla birlikte toplu pazarlık hakkı mevcut değildir. Bunun dışındaki kamu görevlileri bu hakkı kullanabilmektedir.
Gerek Bonn Anayasası , gerekse Alman Devlet Memurları yasası ve bir çok eyaletin memur yasaları , doğrudan ve açık olarak memurun grev hakkı olup olmadığı hakkında görüş bildirmekten sakınmışlardır. Buna rağmen; gerek Federal Anayasa Mahkemesi ve gerekse hakim olan fikre göre ; statü hukukuna tabi memurların kişisel ekonomik ve politik talepler öne sürmesi kabul edilemez. "Çünkü memur, hukuki zaruri ve önemli emirleri yerine getirmede , devlete sadakatle yükümlüdür."

İSVEÇ'TE MEMUR SENDİKACILIĞI

İsveç'te memurların sendikalaşmaları 1920 de yaygınlaşmaya başlamıştır.1936 da İsveç parlamentosu özel sektörde çalışan memurların sendikalaşma hakkını tanır.1937 yılında 8 kamu çalışanları sendikası bir federasyon kurarlar ve bu iki kuruluş 1944 yılında birleştirilerek İsveç Memur Sendikaları Konfederasyonu oluşturulur.Bu tarihten sonra memurlara toplu pazarlık hakkı açıkça tanınmamakla birlikte ; işverenle yapılan anlaşmalar giderek yarı resmi nitelik kazanmaya başlamıştır.Bu durumda dahi memur niteliği ile grev hakkının bağdaşmadığı görüşü hakimdir.Bu konudaki uzun mücadelelerden sonra, 1956 yılında çıkarılan bir yasa ile devlet memurlarına örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakları tanınır.Hatta polis ve ordu mensupları dahi bu hakkın kullanıcıları arasında yer almaktadır.1977 yılında devlet memurlarını da kapsamına alan "Yönetime katılma Yasası" kabul edilerek örgütlenme ve sözleşme hakkı güçlendirilmiştir.
Çalışan kesimin en iyi şekilde örgütlendiği ve memura sendikal hakların en iyi biçimde tanındığı ülke İsveç'tir.Kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olmasına karşın , devletinde belli koşullar altında lokavta başvurma hakkı vardır.

İNGİLTERE'DE MEMUR SENDİKACILIĞI

Sendikalar ilk defa İngiltere'de ortaya çıkmıştır.İngiliz hukukuna göre meşru olmayan bir amaca yönelmedikçe ve yasalar çiğnenemedikçe örgütlenme konusunda herkes özgürdür.1871 yılında memur birlikleri doğal olarak tanınmıştır. 1.Dünya Savaşı öncesi güçlenen memur sendikaları işçi örgütleri ile birleşmiştir.Ancak işçilerin sendikal hareketlerine memurlarında katılmaları tedirginlik yaratmış ve memur birliklerinin diğer örgütlere katılımı yasaklanmıştır.1946 yılında ise memura sendika kurma hakkı; memur dışında üye kaydetmemek ve siyasetle uğraşmamak koşuluyla İngiltere hükümeti tarafınca tanımıştır. 1919 yılında ise yönetimle memur arasında toplu pazarlığı gerçekleştirmek amacıyla "Whitley Kurulları"oluşturulmuştur.
Memur sendikaları tarafından 1 yıl için seçilmiş olan üyeler ,bu kurulun yarısını oluşturur.İş koşulları,memurların maaşları, emeklilik gibi meselelerde karar verir. Bundan başka bir de "Bakanlık Whitley Kurulları" vardır. Bu kurulların vermiş olduğu kararlar hükümetçe aynen uygulanır.Üzerinde anlaşma sağlanamayan konuların çözümlenmesi için özel bir mahkeme kurulmuştur. Mahkeme başkanı Çalışma Bakanı tarafından atanır.Mahkemede idarenin ve memurların birer üyesi bulunur.Memurları genel olarak ilgilendiren ve kanunla düzenlenmemiş olan konularda mahkeme karar verir. Mahkeme kararı ile hükümet bağlıdır, bu kararı ancak parlamento bozabilir. Grev hakkı ise yasalarda açıkça yer almadığı ve bu hakkı açıkça yasaklayan bir hüküm olmadığı için fiili olarak uygulanmaktadır.
Kamu-Sen Hukuk Bürosu 17.07.2003RESİMLER