Türkiye Kamu-Sen

SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCELERİ

Bilindiği üzere son günlerde Konfederasyonumuza bağlı sendikaların üyeleri; çalıştıkları kurumlarda çeşitli baskılara maruz bırakılarak üyelikten ayrılmaları, ayrılmadıkları taktirde görev yerlerinin değişeceği, başka bir sendikaya üye olmaları yolundaki zorlamalar ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar.
Böylesi bir uygulama hiçbir yasal metinde yer almamaktadır ve hukuka aykırıdır.
Kamu hizmetinde örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 151 sayılı Uluslar arası çalışma sözleşmesinin örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 4. maddesinin 1 ve 2.fıkraları;
1- "Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. "
2. "Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulanacaktır:
a) Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak,
b) Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek."Şeklinde düzenlenmiştir.
Anayasamızın 51. maddesinin 2. fıkrası "Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz." Amir hükmünü içermektedir.
4688 sayılı yasanın 18/2 maddesinde; "Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz".
657 sayılı kanunun 10/2 maddesinde ise; "Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır."Hükmüne yer vermiştir.
Bu anılan hükmün ihlali ; Türk Ceza Kanunun 240. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.TCK 240. Maddesi ; "Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur......"hükmünü içermektedir.
Sonuç olarak bütün bu yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; kamu görevlisinin sendikaya üye kalıp kalmamakta serbest bir iradeye sahip olduğu ve bu iradenin hiçbir şekilde baskı altında tutulamayacağı ortadadır.

Yukarıda yasal gerekçeleri ile açıklanan nedenlerden dolayı; kamu kurum ve kuruluşlarında üyelerimizin maruz bırakıldığı hukuka aykırı uygulamaların sona erdirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında girişim yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.RESİMLER